خانه » بررسی اثر تعدیل‌کننده توانایی مدیریت بر رابطه بین احساسات سرمایه‌گذاران و محافظه‌کاری حسابداری

بررسی اثر تعدیل‌کننده توانایی مدیریت بر رابطه بین احساسات سرمایه‌گذاران و محافظه‌کاری حسابداری

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

یحیی کامیابی

امیر جوادی نیا

 

۱ دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

۲ دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، دانشکده اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

 

چکیده

هدفمحافظه‌کاری حسابداری به‌عنوان عاملی که به شناسایی به‌موقع اخبار بد و به‌ تأخیر انداختن اخبار خوب منجر می‌شود، قادر است احساسات سرمایه‌گذاران را کنترل کرده و تا حدی کاهش دهد. بنابراین، انتظار می‌رود با تغییر در میزان احساسات سرمایه‌گذاران، میزان محافظه‌کاری حسابداری نیز تغییر کند. با این حال، استفاده از محافظه‌کاری برای کنترل احساسات سرمایه‌گذاران به عواملی از جمله کارآمد بودن مجموعه مدیریتی واحد اقتصادی وابسته است. به‌عبارتی، توانایی مدیریت می‎تواند به تعدیل رابطه بین احساسات سرمایه‌گذاران و محافظه‌کاری منجر شود. بر این اساس، در این پژوهش سعی شده است تا اثر تعدیلی توانایی مدیریت بر رابطه بین احساسات سرمایه‌گذاران و محافظه‌کاری حسابداری بررسی شود.
روشبرای دستیابی به هدف پژوهش، نمونه آماری شامل ۱۳۵ شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ انتخاب شده و برای آزمون فرضیه، از داده‌های تلفیقی با مدل رگرسیونی حداقل مربعات معمولی استفاده شده است.
یافته‌هابر اساس یافته‌های این پژوهش، بین احساسات سرمایه‌گذاران و محافظه‌کاری حسابداری، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، به بیان دیگر، در دوره‌های زمانی که بازار سهام با احساسات سرمایه‌گذاران همراه است، بنگاه‌های اقتصادی، برای مقابله با این فرایند رفتاری سرمایه‌گذاران، به استفاده از سازوکارهای محافظه‌کاری حسابداری اقدام می‌کنند. افزون بر این، بر اساس یافته‌های پژوهش، توانایی مدیریت در رابطه بین احساسات سرمایه‌گذاران ومحافظه‌کاری،نقش تعدیلی ایفا نمی‌کند.
نتیجه‌گیریزمانی که احساسات سرمایه‌گذاران شدت می‌یابد، بنگاه‌های اقتصادی به‌منظور جلوگیری و کاهش این تورش رفتاری، به ارائه سریع‌تر اخبار بد و شناسایی زودهنگام ضررهای اقتصادی و همچنین به تأخیر انداختن اخبار خوب و شناسایی سخت‌گیرانه‌تر عایدات اقدام می‌کنند تا از مشکلات آتی که از احساسات سرمایه‌گذاری نشئت می‎گیرد تا حدی جلوگیری کنند. به‎علاوه، مدیر توانا نسبت به سایر مدیران، به یک میزان از محافظه‌کاری حسابداری در مقابل احساسات سرمایه‌گذاران استفاده می‌کند. به بیان دیگر، توانایی مدیریت، نمی‌تواند رابطه بین احساسات سرمایه‌گذاران و محافظه‌کاری حسابداری را تحت تأثیر قرار دهد.

 

دانلود مقاله:

ACCTGREV_Volume 28_Issue 1_Pages 102-134

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *