خانه » بررسی ضرورت پذیرش و بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برای واحدهای اقتصادی کوچک و متوسط در ایران

بررسی ضرورت پذیرش و بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برای واحدهای اقتصادی کوچک و متوسط در ایران

هدف:

هدف اصلی این پژوهش، بررسی ضرورت پذیرش استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی برای شرکتهای
کوچک و متوسط جهت دستیابی به تصویری مطلوب از وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطافپذیری مالی واحدهای
تجاری کوچک و متوسط در ایران میباشد.

روش:

این پژوهش از طریق مصاحبه با خبرگان، تهیه صورتهای مالی فرضی و انجام نظرسنجی با استفاده از پرسشنامه، به دنبال بررسی این موضوع است که آیا شرکتهای کوچک و متوسط در ایران به
استانداردهای خاص نیاز دارند یا خیر؟ در این پژوهش با برازش مدل مفهومی، پارامترهای موثر و ضرایب تاثیر آنها، برآورد
و هر عامل شناسایی شده نیز به چند شاخص کلی تقسیم بندی گردیده است. پس از تائید مدل نهایی و تعیین عوامل مؤثر،
آزمون به منظور بررسی هدف اصلی پژوهش که ضرورت پذیرش می باشد، انجام پذیرفته است.

نتایج:

نتایج پژوهش نشانداد که واحدهای تجاری کوچک و متوسط برای حسابداری و گزارشگری مالی به استانداردهای خاص نیاز دارند. همچنین نتایج نشاندهنده ارتباط معنادار و مثبت بین پذیرش استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی برای واحدهای کوچک و متوسط در ایران و بهبود ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری ( ارائه و افشاء، قابلیت اتکا، شناخت و اندازهگیری و قابلیت مقایسه پذیری) میباشد که نشاندهنده ضرورت پذیرش استانداردهای بینالمللی برای واحدهای کوچک و متوسط است.

دانلود رایگان مقاله :

JERA_Volume 11_Issue 3_Pages 113-138

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *