خانه » توسعه ی حسابداری در دانشگاه های ایران

توسعه ی حسابداری در دانشگاه های ایران

هدف: این پژوهش با هدف درک بیشتر پیدایش و توسعه حسابداری دانشگاهی در ایران و نقشی که دانشگاه ه ای ایران در این
خصوص ایفا کرده اند، اجرا شده است. همچنین، ضمن مقایسه گسترش تدریس حسابداری دانشگاهی ایران ب ا کشورهای منطقه ، در
خصوص تأثیر دانشگاهیان و دانشگاه های ایالات متحده آمریکا و انگلستان در رشته حسابداری دانشگاهی ایران بحث شده است.
روش: روش پژوهش حاضر کیفی (تاریخ شفاهی با رویکرد تحلیل محتوا)، پارادایم آن تفسیری و از لحاظ هدف اکتشافی است .
روش گردآوری داده ها، مصاحبه غیرساختارمند با خبرگانی بود که در پیدایش و توسعه رشته حسابداری، نقش مهمی ایفا کرده اند. برای
اجرای پژوهش حاضر، این مراحل طی شده است: تدوین پرسش های پژوهش، گردآوری داده ها، رمزگذاری داده ها،
یادداشت برداری های تحلیلی، ثبت اندیشه ها و تفسیر داده ها، نگارش و تدوین تاریخچه مستند توسعه حسابداری دانشگاهی در ایران.
یافته ها: نتایج به شکل گیری شبکه ارتباطی میان مقوله ها انجامید که در این شبکه، ۳۰ مقوله اصلی در ارتباط ب ا توسعه آموزش
حسابداری در دانشگاه های ایران شناسایی و تبیین شد.
نتیجه گیری: حسابداری نوین محصول دانشگاه است و این نقش آفرینی در ایران ، از زمان ایجاد دوره ه ای تحصیلات تکمیلی
پررنگ تر شده است. نتایج پژوهش گویای این است که به طورکلی ۳۰ عامل در ترسیم چهره فعلی حسابداری دانشگاهی در ایران
نقش داشته اند. خبرگان معتقدند آموزش و پژوهش حسابداری دانشگاهی در ایران ، وام دار کشورهای غربی ، به خصوص آمریک ا و
انگلستان است و در مقایسه با کشورهای همسایه منطقه، از کمیت و کیفیت بیشتری برخوردار است.

دانلود رایگان مقاله:

ACCTGREV_Volume 28_Issue 3_Pages 398-434

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *