خانه » حدنصاب معاملات چیست؟

حدنصاب معاملات چیست؟

حدنصاب معاملات:

به مبلغی گفته می شود که از طرف وزارت امور اقتصاد و دارایی تعیین شده تا در صورتی که در یک فصل معامله از حدنصاب معاملات کمتر باشد،نیازی به ارائه اطلاعات طرف معامله نباشد.بنابراین همه معاملاتی که از این حد مشخص شده بیشتر باشد،نیاز به ثبت اطلاعات کامل طرف معامله دارد.

در زمان ارسال گزارشات فصلی،درصورتی که مبلغ خرید های انجام شده کمتر از ۵درصد حدنصاب معاملات کوچک آن سال باشد،لیست گزارشات را می توان بصورت تجمیعی ارسال کرد.

تفاوت تجمیعی و تجمعی در ارسال گزارشات فصلی؟

تجمیع به معنای جمع بستن مبالغ چند فاکتور متفاوت است، مشروط بر اینکه مبلغ تک تک آنها کمتر از ۵درصد حد نصاب معاملات کوچک باشد.

تجمع به معنای جمع بستن مبالغ فاکتورهای مربوط به یک طرف حساب خاص است، حتی اگر مبلغ برخی از آنها از۵ درصد حد نصاب نیز کمتر باشد.

حدنصاب معاملات سال ۱۴۰۰ قانون برگزاری مناقصات:

طبق طبقه بندی معاملات مذکور در ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات معاملات از نظر نصاب به سه دسته تقسیم می شوند:

۱-معاملات کوچک:نصاب معاملات کوچک سال ۱۴۰۰تا سقف مبلغ۶۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال باشد.

۲-معاملات متوسط: مبلغ معامله بیش از سقف معاملات کوچک بوده و ازمبلغ ۶۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال تجاوز نکند.

۳-معاملات بزرگ: مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ۶۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال باشد.

وزارت امور اقتصاد و دارایی در ابتدای هر سال نصاب معاملات کوچک و بزرگ را اعلام میکند.همین امر موجب می شود تا افراد همیشه در ابتدای سال جدید به دنبال حدنصاب اعلام شده توسط این وزارتخانه باشند. حدنصاب معاملات فصلی برای گزارش تجمیعی بر اساس ۵ درصدمبلغ معاملات کوچک قانون برگزاری مناقصات کشور در هر سال تعیین می شود که حدنصاب معاملات کوچک برای سال ۱۴۰۰ مبلغ ۳۲،۵۰۰،۰۰۰ ریال می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *