خانه » حسابداری بین الملل و استانداردهای حسابداری بین المللی گزارشگری مالی-بخش اول

حسابداری بین الملل و استانداردهای حسابداری بین المللی گزارشگری مالی-بخش اول

ifrs

 

مقدمه

امروزه حسابداری به دنبال ایجاد یکپارچگی جهانی هم در سطح بازارها و هم در سیاست گذاریهاست.

هدف از این سیاست گذاری ها در نهایت کاهش هزینه های ارتباطات و فن آوری اطلاعات است. برای ایجاد

.) این یکپارچگی، لزوما باید استانداردهای گزارش های مالی و عملکرد آن مورد توجه قرار گیرد (بال، ۶۰۰۲

افزایش هماهنگی در سطح بین المللی به تدوین استانداردهای جامعتر منجر میشود. جریان مستمر جهانی

شدن بازار موجب میشود شرکتها تغییرات را بپذیرند. اگر شرکتی فعالیتهای بورس خود را به گونه ای ارائه

کند که برای سرمایه گذاران خارجی قابل درک نباشد، امکان دستیابی به منابع مالی خارجی کاهش می-

) یابد(هیل و لوئیز، ۶۰

مدلهای مختلف حسابداری و عوامل محیطی موثر بر آن

۱٫ مدل انگلیسی آمریکایی ) انگلوساکسون(

آمریکا، انگلستان و هلند پیش آهنگ این گروه هستند از مشخصات این مدل می توان به این موارد اشاره

کرد: حسابداری در راستای نیازهای تصمیم گیری سرمایه گذاران و اعتباردهندگان جهت گیری شده است؛

این کشورها بازار های سرمایه بزرگ و توسعه یافته دارند. سطح آموزش در آنها بسیار بالاست و استفاده

کنندگان اطلاعات مالی ازخبرگی و مهارت بالایی برخوردارند.

۲٫ مدل کنتیننتال:

کشورهای اصلی این گروه، کشورهای قاره اروپا و ژاپن هستند. واحدهای تجاری در این کشورها، رابطه

بسیار نزدیکی با بانک ها )که تامین کننده نیازهای سرمایه ای آنها هستند( دارند. حسابداری مالی، جهت

گیری قانونی داشته و شیوه های عمل حسابداری گرایش به محافظه کاری زیاد دارد. در این کشورها،

حسابداری معمولاً طوری طراحی می شود که الزامات وضع شده به وسیله دولت )نظیر محاسبه مالیات( را

برآورده سازد و یا نشانه مطابقت عملکرد تجاری در سطوح خرد، با برنامههای اقتصاد کلان دولت باشد.

۳٫مدل آمریکای جنوبی :

این مدل ، بیشتر کشورهای آمریکای جنوبی را در بر میگیرد. آنچه این مدل را از دو مدل قبل متمایز می-

کند استفاده مستمر از تعدیلات تورمی است. به طور کلی در این مدل، جهت گیری حسابداری به سوی

نیازهای برنامه ریزان دولتی است و یکنواختی بر واحدهای تجاری تحمیل میگردد. علاوه بر این، حسابداری

مالی اغلب برای گزارشگری مالیاتی نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

۴٫مدل اقتصاد ترکیبی:

فروپاشی بلوک شرق پس از وقایع سیاسی سال های ۰۰۹۰ ۰۰۰۰ ، در اروپای شرقی و شوروی سابق، یک –

مدل حسابداری خاص محیط خود را ایجاد کرد. این مدل، از یک سو در صدد پاسخگویی به بقایای برنامه

ریزی و کنترل اقتصادی بسیار متمرکز )مربوط به سیستم سیاسی سابق( و از سوی دیگر، به دنبال

پاسخگویی به فعالیت های موسسه های دارای گرایش اقتصاد آزاد است. در کشورهای استفاده کننده از این

مدل، موسسات معمولاً در قالب سیستم های دو گانه عمل میکنند. یک سیستم شدیداً تکیه بر سرفصل

متحدالشکل حسابها و بودجه و اعتبارات دارد تا از این طریق برای مدیرانی اطلاعات فراهم کند که با

سیستم اقتصاد دستوری قبل از فروپاشی کمونیسم آشنایی دارند و سیستم دیگر به سوی بازارهای سرمایه-

داری جهت گیری کرده و تلاش می کند تا به مدل حسابداری آنگلوساکسون )با تاکید خاص بر

استانداردهای بین المللی حسابداری( نزدیک شده و برای استفاده کنندگان کشورهای سرمایه داری

اطلاعات فراهم کند.

۵٫مدل استانداردهای بین المللی:

مدل استانداردهای بین المللی را می توان یک مدل نوظهور و متمایز از چهار مدل قبل دانست که ریشه

های آن در تلاش جهت هماهنگی حسابداری مالی در سطح بین المللی )خصوصاً شرکت های چند ملیتی و

مشارکت کنندگان بازارهای مالی جهانی( نهفته است. انتظار می رود با جهانی شدن بازارهای سرمایه،

حرکت در جهت گسترش استاندردهای بین المللی تسریع شده و مدل های مختلف به سمت همگرایی

.) بیشتر حرکت کنند)کرمی و تاجیک، ۰

تا چند سال اخیر مهمترین الگوهای حسابداری حسابداری مدل آمریکائی و مدل اروپایی بوده که تاثیرات بسزایی بر روی پیشرفت علم حسابداری داشته اند بویژه مدل آمریکائی که بیشترین تاثیر را داشته است. اما با در نظر گرفتن مقدمه فوق، در حال حاضر شاهد پیدایش الگوی استانداردهای بین المللی هستیم که سریعا در حال اجرا شدن در سطح جهانی میباشد.

1 دیدگاه دربارهٔ «حسابداری بین الملل و استانداردهای حسابداری بین المللی گزارشگری مالی-بخش اول»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *