خانه » شرکت های سهامی – هیات مدیره

شرکت های سهامی – هیات مدیره

ماده ۱۰۷ شرکت سهامی بوسیله هیئت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده وکلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد. عده اعضای هیئت مدیره در شرکتهای سهامی عام نباید از پنج نفر کمترباشد.

ماده ۱۰۸ مدیران شرکت توسط مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند.

ماده ۱۰۹ مدت مدیران در اساسنامه معین می شود لیکن این مدت از دوسال تجاوزنخواهد کرد.

ماده ۱۱۰ اشخاص حقوقی رامی توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود .دراین صورت شخص حقوقی همان مسئولیتهای مدنی شخص حقیقی عضو هیئت مدیره را داشته و باید یک نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید.

 

چنین نماینده ای مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیتهای مدنی و جزائی عضو هیئت مدیره بوده ا ز جهت مدنی با شخص حقوقی که او را به نمایندگی تعیین نموده است مسئولیت تضامنی خواهد داشت.

شخص حقوقی عضو هیئت مدیره می تواند نماینده خود را عزل کند بشرط آنکه در همان موقع جانشین او را کتبا به شرکت معرفی نماید وگرنه غایب محسوب می شود.

ماده ۱۱۱ اشخاص ذیل نمی توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند:

۱-محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادرشده است.

۲-کسانی که بعلت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های ذیل بموجب حکم قطعی ازحقوق اجتماعی کلا یا بعضا محروم شده باشند در مدت محرومیت: سرقت،خیانت در امانت،کلاهبرداری،جنحه هائی که بموجب قانون د رحکم خیانت د رامانت یا کلاهبرداری شناخته شده است،اختلاس،تدلیس،تصرف غیرقانونی دراموال عمومی.

تبصره دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذینفع حکم عزل هر مدیری را که برخلاف مفاد این ماده انتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول مفاد این ماده گردد صادرخواهد کرد و حکم دادگاه مزبورقطعی خواهد بود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *