خانه » اظهارنامه عملکرد اشخاص حقیقی

اظهارنامه عملکرد اشخاص حقیقی

اظهارنامه عملکرد اشخاص حقیقی برای سال ۱۳۹۸ بارگزاری شد

  • از

      Screenshot_۲۰۲۰-۰۸-۰۳-۱۷-۴۱-۵۸-۱ طبق بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۵۱۰ مورخ  ۹۹/۰۵/۱۱ مالیات مقطوع عملکرد برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ اصلاحی مصوب ۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیات های مستقیم و با توجه به بند ه تبصره ۸ قانون بودجه سال ۹۸ اعلام شد. مهم ترین موارد مذکور اظهارنامه ماده ۱۰۰ مشاغل به شرح ذیل است:ادامه »اظهارنامه عملکرد اشخاص حقیقی برای سال ۱۳۹۸ بارگزاری شد