خانه » تنخواه گردان

تنخواه گردان

اصول و مفاهیم حسابداری-بخش دوم

accounting_Principles

در بخش قبل از سری مطالب “اصول و مفاهیم حسابداری-بخش اول” به بخش بندی های مختلف طبقات حسابداری اشاره و عنوان هر کدام از آنها بیان گردید. گروه دارایی ها تعریف و مبانی تقسیم آن توضیح داده شد. اولین گروه از طبقات حساب حسابداری با عنوان دارایی های جاری،تعریف و در ادامه حساب های زیرمجموعه این گروه به تفصیل تشریح می گردد.

۱-۱-صندوق: اولین حساب دارایی های جاری صندوق است. بعبارت کلی وجه نقدی که در برخی از موسسات که مجبور به انجام دریافت و پرداخت های امور جاری هستند، مورد استفاده قرار میگیرد، تحت عنوان صندوق در دفاتر حسابداری ثبت می شود. صندوق شامل کلیه موجودی نقدی اعم از اسکناس و مسکوکات، چک ها و حواله های بانکی و اوراقی هست که به محض ارایه به بانک بتوان تمام مبلغ اسمی آن را وصول کرد.ادامه »اصول و مفاهیم حسابداری-بخش دوم