خانه » سرمایه گذاری

سرمایه گذاری

رعایت استاندارد حسابداری سرمایه‌گذاری ایران و چالش مالیاتی آن

download (1)

در این نوشتار سعی شده از منظر استاندارد حسابداری ایران و قانون مالیات‌های مستقیم، به نقد و بررسی چالش مالیاتی اخیر صنعت سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه پرداخته شود.

طبق تعریف استاندارد شماره ۱۵ حسابداری ایران، سرمایه‌گذاری‌هایی با بازار فعال، آزاد و در دسترس که ارزش بازار آن با شاخصی قابل اتکا وجود داشته باشد به‌ عنوان سرمایه‌گذاری‌های سریع المعامله قلمداد می‌شوند. نمونه بارز این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها را می‌توان در بازار سرمایه در قالب اوراق سهام، حق تقدم و غیره مشاهده کرد. عمدتا معاملات جاری در این گونه سرمایه‌گذاری‌ها تحت عنوان «سرمایه‌گذاری سریع‌المعامله جاری» قلمداد شده و منافع اقتصادی حاصل از آن را می‌توان عمدتاً در دو مورد دریافت سود سهام و افزایش ارزش سرمایه‌گذاری خلاصه کرد.

ادامه »رعایت استاندارد حسابداری سرمایه‌گذاری ایران و چالش مالیاتی آن