خانه » صاحبان مشاغل

صاحبان مشاغل

دلیل تغییر زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل

تا قبل از تصویب اصلاحیه قانون مالیات‌ های مستقیم بر اساس قانون پیشین، کلیه مودیان مالیاتی اعم مالکین واحدهای اجاری، اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی… ادامه »دلیل تغییر زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل