خانه » مالیات حقوق

مالیات حقوق

یکسان سازی معافیت ها و نرخ های مالیات بر درآمد حقوق

۱۱۱۱۱۱

بر اساس قانون مالیات های مستقیم کلیه مودیان مالیاتی جهت بهره مندی از تسهیلات و مزایای در نظر گرفته شده، موظف به انجام تکالیف قانونی خود می باشند که یکی از این تکالیف پرداخت مالیات بر درآمد حقوق است. بر اساس قانون مالیات های مستقیم ، درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار انجام یافته ، به طور نقد یا غیر نقد تحصیل می کند مشمول مالیات بر درآمد حقوق می شود.ادامه »یکسان سازی معافیت ها و نرخ های مالیات بر درآمد حقوق