خانه » هزینه قابل قبول مالیاتی

هزینه قابل قبول مالیاتی

هرآنچه باید در خصوص هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی بدانیم

 ۱۱۱۱۱۱

با کمی تأمل و بررسی به پیرامون خود ملاحظه می‌کنیم که حتی کوچک‌ترین بنگاه‌های اقتصادی نیز برای تحصیل درآمد، نیازمند صرف هزینه هستند. به دیگر سخن، پرداخت هزینه برای کلیه فعالیت‌های اقتصادی امری اجتناب ناپذیر است و در این میان فعالان اقتصادی که خواهان سودهای سرشار و فراوان هستند، باید هزینه‌های گزافی را نیز متحمل شوند. اما از آن جایی که بین درآمدها و هزینه‌های بنگاههای اقتصادی رابطه معکوسی وجود دارد، بدین معنی که هر چه هزینه‌ها فزونی گیرد، به همان میزان از درآمدها کاسته می‎شود. بر همین اساس، تعدادی از فعالان اقتصادی می‌کوشند به منظور کاهش مالیات‌های خویش هزینه‌های خود را بیش از واقع در دفاتر و اسناد و مدارک نشان دهند. معمولاً ماموران مالیاتی نیز با آگاهی از این موضوع در رسیدگی‌های خود، بیشتر توجه خویش را به مواردی معطوف می‌دارند که تأثیر کاهنده بر درآمدهای مودیان داشته، بطوری ‌که قدر مسلم سهم اصلی و عمده این عوامل کاهشی مربوط به هزینه‌های مودیان می‌شود. از این‌رو، ماموران رسیدگیکننده برای جبران این مسئله، کل یا بخشی از هزینه‌های مودیان که غیر واقعی بوده، برگشت داده، تا از این طریق به تشخیص درآمد مشمول مالیات و تعیین دقیق مالیات آنان دسترسی پیدا نمایند.ادامه »هرآنچه باید در خصوص هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی بدانیم