خانه » پیش نویس استاندارد حسابداری 34

پیش نویس استاندارد حسابداری 34

پیش‌نویس استاندارد حسابداری ۳۴

download

پیش‌نویس استاندارد حسابداری ۳۴

رویه‌های حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهات

(تدوین شده سال ۱۳۹۵)

کمیته تدوین استانداردهاى حسابداری، براساس استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و با تشکیل جلسات متعدد، پیش‌نویس استاندارد ”رویه‌های حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهات“ را تدوین کرده است.ادامه »پیش‌نویس استاندارد حسابداری ۳۴