خانه » مالی

مالی

حسابداری بین الملل و استانداردهای حسابداری بین المللی گزارشگری مالی-بخش چهارم

ifrs

دلایل هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری

در شرایط کنونی اقتصاد جهانی تحت تاثیر تجارت جهانی است. به عنوان مثال شرکتهای بین المللی ممکن است بیش از یک دفتر داشته باشند و امکانات تولید و توزیع آنها در سراسر جهان گسترده باشد. عواملی همچون قیمت کالاها، نرخ بهره و نرخ های تبدیل ارز در سطح جهانی به هم وابسته است در نتیجه دولتها از هماهنگ سازی روشهای حسابداری حمایت میکنند. (درخشان اصل و شیپوریان، ۱۳۹۰)

صورتهای مالی بر اساس استاندارد های ملی خیلی مفید نیستند. زیرا شرکتهای چند ملیتی باید گزارشهای مالی متعددی را برای هر کشوری تهیه کنند که در آن فعالیت دارند. دلایل استاندارد سازی در سطح بین المللی می تواند همان دلایل استاندارد سازی در سطح ملی باشد:

۱- استفاده کنندگان: هماهنگ سازی باید صورت پذیرد تا سرمایه گذاران بین المللی توانایی درک و مقایسه صورتهای مالی شرکتهای مختلف در کشورهای مختلف را داشته باشند.

۲- ارائه کنندگان: نیاز شرکتها به تامین مالی خارج از کشور و ورود به بورسهای مختلف و انتشار صورتهای مالی متفاوت می باشد.

۳- حرفه: بکار گیری نیروهای متخصص بین المللی در حسابداری. (دیگان و آنرمن، ۲۰۱۱)ادامه »حسابداری بین الملل و استانداردهای حسابداری بین المللی گزارشگری مالی-بخش چهارم